1. ร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564
จำนวนรับตามแผนที่กำหนดใน มคอ. 2          
จำนวนที่รับเข้าศึกษาจริง          
ร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา          

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

1. จำนวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. ทุกหลักสูตรรายงานร้อยละของจำนวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2
3. กรณีหลักสูตรมีมากกว่าหนึ่งแผนการศึกษา ให้รายงานตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา