เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต/บัณฑิตชั้นสูง
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 🗸 🗸 🗸 🗸
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 🗸 🗸 🗸 🗸
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   🗸 🗸 🗸
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   🗸 🗸 🗸
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   🗸 🗸  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   🗸 🗸  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   🗸 🗸  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา   🗸 🗸  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   🗸 🗸  
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   🗸 🗸  
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 🗸 🗸 🗸 🗸
รวม 3 ข้อ 11 ข้อ 11 ข้อ 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต/บัณฑิตชั้นสูง
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 🗸 🗸 🗸 🗸
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 🗸 🗸 🗸 🗸
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 🗸 🗸 🗸 🗸
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 🗸 🗸 🗸 🗸
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   🗸 🗸  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   🗸 🗸  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   🗸 🗸  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา   🗸 🗸  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   🗸 🗸  
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 🗸 🗸 🗸 🗸
รวม 5 ข้อ 10 ข้อ 10 ข้อ 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา