• การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

 

1.1 ข้อมูลสำหรับการสร้างและพัฒนาหลักสูตร