วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ QADe CMU

 1. การกำกับ ติดตาม มาตรฐานหลักสูตร ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
 2. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 1 หรือองค์ประกอบที่ 1)
 3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐาน และการรายงานผลการประเมิน
 4. นำเสนอสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบหลักของระบบ QADe CMU

การจัดการข้อมูล
 • การจัดการข้อมูลบุคคล (อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา)
 • การจัดการสถานะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
 • หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 48
 • หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58
รายงานและสารสนเทศ
 • ผลการประเมินด้านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
 • ผลการประเมินด้านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 • หลักสูตรที่ครบรอบหรือเกินระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
 • การติดตามสถานะการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (QADe CMU Curriculum Online) 🌟