0.0000000000000000000

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองอาจไม่ตอบโจทย์กับการศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากยุคนี้จะเน้นในเรื่องของปัญญาปฏิบัติ ให้ผู้เรียนลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม จากเดิมผู้สอนที่เป็นผู้บรรยายเนื้อหา จะต้องปรับให้มีการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ตั้งคำถาม กระตุ้นให้คิดและอภิปราย
เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รวมถึงให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์

Active Learning Classroom