3.1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เชื่อมโยงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58 ข้อ 1.1.4.1)
3.1.1. สปอว
3.1.1.1. คู่มือเกณฑ์
3.1.1.2. Template มคอ.7
3.1.1.3. สื่ออบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
3.1.2. CMU-QA
3.1.2.1. คู่มือเกณฑ์
3.1.2.2. Template มคอ.7
3.1.2.3. สื่ออบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์


3.2. การประเมินหลักสูตร
3.2.1. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.2. การประเมิน PLO (KPI 7 ใน มคอ.7)
3.2.3. สื่อการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PLO ให้หลักสูตร


3.3. รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร (จำแนกตามหลักสูตรและคณะ)


3.4. การประเมินคุณภาพบัณฑิต
3.4.1. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพบัณฑิต
3.4.2. รายงานการวิจัย (ข้อมูลสนับสนุน เช่น ภาวะการมีงานทำ/ความพึงพอใจนายจ้าง)
3.4.3. ฐานข้อมูลความพึงพอใจนายจ้าง (KPI 9 ของ มคอ.7)
3.4.4. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (KPI10 ของ มคอ.7)


3.5. ระบบสนับสนุนการประเมินหลักสูตร
3.5.1. CHE-QA online
3.5.2. SAR CMU-QA Curriculum online
3.5.3. Q&A online